Missie

De vereniging heeft ten doel zonder enig winstoogmerk de studie, het onderzoek, de bevordering, de ontwikkeling en de aanmoediging van de culturele en artistieke activiteiten uitgeoefend door haar leden.

Dit doel kan ze o.m. bereiken door haar medewerking te verlenen aan de beroepsopleiding van haar leden, om door een wetenschappelijk onderzoek van de maatschappelijke verschijnselen een betere aanpassing van de culturele en artistieke activiteiten van de maatschappij te verzekeren.

Ten einde dit doel te bereiken mag de vereniging de gemeenschappelijke belangen van haar leden verdedigen bij alle privaat- of publiekrechtelijke nationale en internationale instanties, ten einde alle wenselijk geachte wijzigingen te bekomen van de nationale of internationale reglementeren die de beoefening van artistieke of culturele activiteiten regelen.20

Ze mag alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden en ze mag haar medewerking verlenen of deelnemen aan elke met haar doel verwante activiteiten.

(Statuten, zoals gewijzigd op 25.01.2005 en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 27.01.2006)